REGULAMIN 7 FOTORAJD

REGULAMIN

Organizator: 

Częstochowski Ruch Klasyków Focha 19/21, 42-200 Częstochowa

Data, start, meta:

22/23 wrzesień 2018, City Apart Hotel Częstochowa 42-200 Częstochowa ul. św. Rocha 224 Start: sobota 22.09.2018 godz. 9:00 Koniec rajdu: niedziela 23.09.2018 godz. ok. 18:00

Cel imprezy:

– popularyzacja zabytkowej motoryzacji

– podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu

– propagowanie zasad bezpiecznej jazdy

– krzewienie kultury motoryzacyjnej i walorów krajoznawczych

– zintegrowanie miłośników zabytkowej motoryzacji

– dobra zabawa i aktywizowanie miłośników starej motoryzacji

Władze Rajdu:

 • Piotr Krzyżanowski
 • Jarosław Podsiedlik
 • Jan Mucha

Uczestnictwo:

W rajdzie uczestniczą pojazdy wyprodukowane do 1993 roku  z ważnym badaniem technicznym i aktualną polisą OC. Pojazdy młodsze (wyprodukowane po 1993r.) mogą zostać dopuszczone do udziału w imprezie po uzgodnieniu z Organizatorem (np. model produkowany był do 2000r., ze względu na unikalność lub wartość kolekcjonerską). Pojazdy powinny być wyposażone zgodnie z wymogami „kodeksu drogowego” i być zachowane w jak najwyższym stopniu oryginalności.

Załoga składa się z kierowcy, posiadającego ważne prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu, oraz pilota. W przypadku motocykli, załogę może stanowić sam kierowca lub kierowca z pasażerem/pilotem. Dopuszcza się dodatkową liczbę pasażerów, zgodnie z dopuszczalną liczbą miejsc wpisaną w dowód rejestracyjny. Załoga ma obowiązek stawienia się na wszystkich punktach kontrolnych i zaliczeniem wszystkich konkurencji/prób w kolejności wymienionej w karcie drogowej.

Zgłoszenia i wpisowe:

Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie internetowej Częstochowskiego Ruchu Klasyków – https://czestochowskiruchklasykow.pl

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: poczęstunek, materiały rajdowe, udział w nagrodach.

Badanie techniczne

Każdy pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać ważny wpis przeglądu technicznego w dowodzie rejestracyjnym oraz ważne ubezpieczenie OC. Przed startem organizator może sprawdzić stan, wyposażenie oraz dokumenty pojazdu.

Trasa rajdu

Przejazd należy wykonać zgodnie z opisem trasy (itinerer) dostarczonym przed startem. Ponadto zadaniem załogi jest wykonanie prób sprawnościowych SZ, prób oceny techniki jazdy OTJ, prób zręcznościowych PR, wykonanie zadań na trasie oraz zgłoszenie się w wyznaczonym czasie metę.

Próba sprawnościowa – SZ, OTJ

W wyznaczonym w opisie trasy miejscu należy wykonać próbę pojazdem zgłoszonym przez  uczestnika do startu w rajdzie, zgodnie z opisem dostarczonym przez sędziego i stosując się do jego uwag.

Bezobsługowy punkt kontroli przejazdu

Punktami Kontroli Przejazdu są tabliczki z literą lub liczbą, odpowiedzi na pytania z trasy, zdjęcia mijanych obiektów i inne wg opisu w Karcie Drogowej. Należy je wpisywać kolejno w Karcie Drogowej.

Punktacja

     • głównym kryterium są punkty za prawidłowe pokonanie trasy i wykonanie czynności podanych w karcie drogowej (itinerer)

     • kolejnym kryterium punktacji,  jest ilość punktów i średnia czasów z prób zabawowych, sportowych i otj

     • kryterium uzupełniającym w przypadku równej punktacji z powyższych, brany będzie pod uwagę rok produkcji pojazdu

     • kryterium uzupełniającym w przypadku równej punktacji z powyższych, brany będzie pod uwagę czas przejazdu całej trasy

     • za każdą prawidłową odpowiedź z przepisów prawa o ruchu drogowym -1pkt

     • za każdą prawidłową odpowiedź z historii motoryzacji –1 pkt

     • za każdorazowe przekroczenie przepisów ruchu drogowego plus 6 pkt karnych

     • za każdorazowe ominięcie próby, otj, sz, plus 50 pkt karnych

     • za brak zwrotu karty odpowiedzi plus 100 pkt karnych

Klasyfikacja

Zwycięzcą będzie załoga, która będzie miała najmniej punktów. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje rocznik pojazdu. Zawsze wygrywa starszy pojazd.

Nagrody

     • Puchary za zajęcie miejsca 1-3, dodatkowe nagrody

     • Dodatkowe nagrody, zgodnie z ideą zabawowego charakteru rajdu pozostają tajemnicą to czasu ich przyznania

     • Nagrody rzeczowe – co najmniej za zajęcie miejsca 1-3, dokładna ilość zostanie podana w komunikacie przed imprezą.

Protesty

Dotyczące trasy należy składać na piśmie Koordynatorom imprezy w czasie 15 minut od podania wyników wstępnych. Protesty rozpatrywane będą przez Koordynatorów, a podjęte decyzje są ostateczne. Po ogłoszeniu wyników prowizorycznych wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko błędów rachunkowych, a czas ich zgłaszania wynosi 15 minut od chwili wywieszenia wyników.

Obowiązki uczestników

     1. Skład załogi (kierowca i pilot) oraz pojazd zgłoszony do uczestnictwa w rajdzie nie mogą być zmienione od startu do mety.

     2. Załoga odpowiada za swoje dokumenty rajdowe, ich kompletność i czytelność wpisów.

     3. Rajd odbywa się w normalnym ruchu ulicznym. Kierowcy zobowiązani są do stosowania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, odpowiadając osobiście za ich przekroczenie.

     4. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń organizatora i sędziów oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych uczestników rajdu i ruchu drogowego.

     5. Każda osoba kierująca pojazdem,  zobowiązana jest do zachowania trzeźwości.

     6.   Przepisy ruchu drogowego obowiązują na każdym terenie zamkniętym, parkingu, itp

Uwagi końcowe

    1. Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

    2. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania rajdu.

    3. Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie.

    4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i uzupełniania niniejszego regulaminu.

    5. Nagrody rzeczowe należy odebrać wyłącznie osobiście podczas uroczystego wręczania nagród.

    6. Odbycie prób odbywa się obowiązkowo w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania.

    7. Przystąpienie do rajdu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.