Rozpoczęcie sezonu 2019 – regulamin

Organizator: 

Częstochowski Ruch Klasyków

Focha 19/21, 42-200 Częstochowa

Data, start, meta:

07 kwiecień 2019, Hala Częstochowa ul. Żużlowa 4

Start: niedziela 07.04.2018 godz. 10:00

Koniec rajdu: niedziela 07.04.2018 godz. ok. 18:00

Cel imprezy:

popularyzacja zabytkowej motoryzacji

podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu

propagowanie zasad bezpiecznej jazdy

krzewienie kultury motoryzacyjnej i walorów krajoznawczych

zintegrowanie miłośników zabytkowej motoryzacji

dobra zabawa i aktywizowanie miłośników starej motoryzacji

Władze Rajdu:

 • Piotr Krzyżanowski
 • Jarosław Podsiedlik
 • Jan Mucha

Uczestnictwo:

W rajdzie uczestniczą pojazdy wyprodukowane do 1993 roku  z ważnym badaniem technicznym i aktualną polisą OC. Pojazdy młodsze (wyprodukowane po 1993r.) mogą zostać dopuszczone do udziału w imprezie po uzgodnieniu z Organizatorem (np. model produkowany był do 2000r., ze względu na unikalność lub wartość kolekcjonerską). Pojazdy powinny być wyposażone zgodnie z wymogami „kodeksu drogowego” i być zachowane w jak najwyższym stopniu oryginalności.

Załoga składa się z kierowcy, posiadającego ważne prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu, oraz pilota. W przypadku motocykli, załogę może stanowić sam kierowca lub kierowca z pasażerem/pilotem. Dopuszcza się dodatkową liczbę pasażerów, zgodnie z dopuszczalną liczbą miejsc wpisaną w dowód rejestracyjny. Załoga ma obowiązek stawienia się na wszystkich punktach kontrolnych i zaliczeniem wszystkich konkurencji/prób w kolejności wymienionej w karcie drogowej.

Zgłoszenia i wpisowe:

Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie internetowej Częstochowskiego Ruchu Klasyków – http://czestochowskiruchklasykow.pl

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: poczęstunek, materiały rajdowe, udział w nagrodach.

Badanie kontrolne

Każdy pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać ważny wpis przeglądu technicznego w dowodzie rejestracyjnym oraz ważne ubezpieczenie OC. Przed startem organizator może sprawdzić stan, wyposażenie oraz dokumenty pojazdu. Podczas badania kontrolnego, kierujący musi okazać dowód rejestracyjny wraz z polisą OC, ew. jego scan lub zdjęcie.

Trasa rajdu

Przejazd należy wykonać zgodnie z opisem trasy (itinerer) dostarczonym przed startem. Ponadto zadaniem załogi jest wykonanie prób sprawnościowych SZ, prób oceny techniki jazdy OTJ, prób zręcznościowych PR, wykonanie zadań na trasie oraz zgłoszenie się w wyznaczonym czasie metę.

Próba sprawnościowa – SZ, OTJ

W wyznaczonym w opisie trasy miejscu należy wykonać próbę pojazdem zgłoszonym przez  uczestnika do startu w rajdzie, zgodnie z opisem dostarczonym przez sędziego i stosując się do jego uwag.

Bezobsługowy punkt kontroli przejazdu

Punktami Kontroli Przejazdu są tabliczki z literą lub liczbą, odpowiedzi na pytania z trasy, zdjęcia mijanych obiektów i inne wg opisu w Karcie Drogowej. Należy je wpisywać kolejno w Karcie Drogowej.

Punktacja

 • ocena opiera się o naliczanie punktów karnych za każde nieprawidłowe zadanie, próbę czy przejazd trasy
 • głównym kryterium są punkty za pokonanie trasy i wykonanie czynności podanych w karcie drogowej (itinerer), każdy błąd to 1 pkt karny
 • kolejnym kryterium punktacji,  jest ilość punktów i średnia czasów z prób zabawowych, sportowych i otj, każda sekunda z próby to 0,1 pkt
 • kryterium uzupełniającym w przypadku równej punktacji z powyższych, brany będzie pod uwagę rok produkcji pojazdu, każdy rok powyżej 1900 to 0,1 pkt (np. rok 1956 to 5,6 pkt karnego)
 • kolejnym kryterium w przypadku równej punktacji z powyższych, brany będzie pod uwagę czas przejazdu całej trasy, każda minuta spóźnienia się na PKC to 0,1 pkt karnego
 • za każdą nieprawidłową odpowiedź z przepisów prawa o ruchu drogowym 1 pkt karny
 • za każdą nieprawidłową odpowiedź z historii motoryzacji 1 pkt karny
 • za każdorazowe przekroczenie przepisów ruchu drogowego plus 6 pkt karnych
 • za każde ominięcie próby, otj, sz 50 pkt karnych
 • za brak zwrotu karty odpowiedzi plus 100 pkt karnych

Klasyfikacja

Zwycięża załoga, która będzie miała najmniej punktów. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje rocznik pojazdu. Zawsze wygrywa starszy pojazd.

Nagrody

 • Puchary za zajęcie miejsca 1-3, dodatkowe nagrody
 • Dodatkowe nagrody, zgodnie z ideą zabawowego charakteru rajdu pozostają tajemnicą to czasu ich przyznania
 • Nagrody rzeczowe – co najmniej za zajęcie miejsca 1-3, dokładna ilość zostanie podana w komunikacie przed imprezą.

Protesty

Dotyczące trasy należy składać na piśmie Koordynatorom imprezy w czasie 15 minut od podania wyników wstępnych. Protesty rozpatrywane będą przez Koordynatorów, a podjęte decyzje są ostateczne. Po ogłoszeniu wyników prowizorycznych wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko błędów rachunkowych, a czas ich zgłaszania wynosi 15 minut od chwili wywieszenia wyników.

Obowiązki uczestników

 • Skład załogi (kierowca i pilot) oraz pojazd zgłoszony do uczestnictwa w rajdzie nie mogą być zmienione od startu do mety.
 • Załoga odpowiada za swoje dokumenty rajdowe, ich kompletność i czytelność wpisów.
 • Rajd odbywa się w normalnym ruchu ulicznym. Kierowcy zobowiązani są do stosowania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, odpowiadając osobiście za ich przekroczenie.
 • Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń organizatora i sędziów oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych uczestników rajdu i ruchu drogowego.
 • Każda osoba kierująca pojazdem,  zobowiązana jest do zachowania trzeźwości.
 •   Przepisy ruchu drogowego obowiązują na każdym terenie zamkniętym, parkingu, itp

Uwagi końcowe

 1. Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania rajdu.
 3. Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i uzupełniania niniejszego regulaminu.
 5. Nagrody rzeczowe należy odebrać wyłącznie osobiście podczas uroczystego wręczania nagród.
 6. Odbycie prób odbywa się obowiązkowo w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania.
 7. Przystąpienie do rajdu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.